Teenused

Tugiisikuteenus

Osutame Tallinnas täisealistele isikutele tugiisikuteenust. Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut olukorras, kus ta vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Tugiisikuteenuse saamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole ning teha vabas vormis avaldus teenusele saamiseks.

Sotsiaaltöötaja hindab teenuse saaja abivajadust ja koostab selle põhjal tema iseseisva toimetuleku parandamiseks juhtumiplaani koos tegevuskavaga. Hindamise järgselt koostab sotsiaaltöötaja suunamiskirja teenuse osutajale. Teenuse osutaja pöördub teenuse saaja poole, et teenuse osutamine kokku leppida.

Teenus on Tallinnas abivajajale tasuta.

Teistes maakondades osutame tugiisikuteenust tasulise teenusena või koostöös kohaliku omavalitsusega.

Tugiisikuteenuse koordinaator on Marianna Nõmmik marianna@masaan.ee

513 3967

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses on koostööprojekt Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuse vahel. Pilootprojekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. 

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks (vene keeles) ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett. Projektis osalemine on kliendile tasuta.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.

Koos kohalike omavalitsustega kaasatakse oma piirkonna inimestele abi andmiseks ja toetamiseks partnerid. Abivajajal on võimalik valida endale sobivaim baastoetuse osutaja.

Meie koostööpartnerid on: Tallinna Linnavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Türi Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Järva Vallavalitsus ja Paide Linnavalitsus.

Teenuskomponentide kirjeldus eesti ja vene keeles 

INFOLEHT

INFOLEHT VENE KEELES

Tallinna projekti koordinaatorid on:

  1. Cristin Kelder +372 5664 6747
    cristin.kelder@tallinnlv.ee
  2. Pille Soonmann +372 5787 0843
    pille.soonmann@tallinnlv.ee

Teenusmudeli pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Projekti kohta leiab rohkem infot Tallinna linna kodulehelt

ERIHOOLEKANDETEENUSED

Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada.

Erihoolekandeteenuseid osutame Tallinnas ja Paides Sotsiaalkindlustusameti suunamiste ja vajadusel tasulise teenusena  HINNAKIRJA alusel. Soovi korral oleme abiks kõikide dokumentide vormistamisel.

Erihoolekandeteenuste taotluse leiad SIIT. Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata Sotsiaalkindlustusameti e-postile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

ISTE projekt

  • Alates 2022. aastast osutame ISTE projekti kaudu tuge abivajajatele ka teistes maakondades.
  • Meie koostööpartnerid on:

Teenuskomponentide kirjeldus eesti ja vene keeles 

Meie koostööpartneriks vaimse tervise komponentide osutamisel Raplas on Ojaveere Teraapiakeskus

MTÜ Masaan HINNAKIRI 2022

INFOLEHT

INFOLEHT VENE KEELES