2023. aastal esitasime Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (KÜSK) arenguhüpet ettevalmistava taotluse, mille tegevuste tulemusel valmib MTÜ Masaan arengustrateegia ja tegevuskava aastateks 2023-2026.

Arenguhüppe vajadus on tingitud väga kiirest kasvust ning sellest, et meil puudub täna selge arusaam, missugune on meie ühingu jaoks ideaalne struktuur ja rolliplaan. Me tahame kaasata kõik erinevad osapooled nii organisatsiooni seest kui ka koostööpartnerite ja teenusesaajate hulgast mõtestamaks, kuidas organisatsiooni targalt ja teadlikult arendada ning kasvatada, et täita endale põhikirjaga võetud suurt eesmärki – tõsta kogukonna teadlikkust vaimse tervise valdkonnas ning suurendada sihtrühma kaasatust ühiskonda. Iga meie teenuse eesmärk on aidata erilistel inimestel ühiskonnas iseseisvalt toime tulla, et nad julgeksid kodust välja tulla, rääkimata sellest, et nad saaksid ühiskonnas kaasa rääkida neid puudutavate otsuste tegemisel. Vajadusest tulenevalt soovime arenguhüppega keskenduda arengustrateegia väljatöötamisele: mõelda läbi organisatsiooni põhiprotsessid, erinevad rollid, kvaliteedi ja selle tagamise, väärtused, visiooni ja missiooni ning teha seda kõike kaasates arengueksperdi, meeskonna, teenusesaajad ning lähemad koostööpartnerid.

Eesmärgi saavutamiseks toimuvad koostöös arenguekspert Lianne Tederiga arenguseminarid organisatsiooni protsesside kaardistamiseks, väärtuste sõnastamiseks, arengueesmärkide seadmiseks ning tegevuste kavandamiseks. Arenguseminaride vahepeal toimub töö andmetega väiksemates gruppides, kus kavandatakse tegevused, mõõdikud ja näitajad arengueesmärkide saavutamiseks.

Projekti tegevuste tulemusel on 30. juuliks 2023 koostatud meeskonnaliikmete, teenusesaajate, arengueksperdi ja koostööpartneritega koosloomes MTÜ Masaan arengustrateegia aastateks 2023-2026, millele on tagasisidet andnud vähemalt kolm koostööpartnerit. Nimetatud dokument on kenasti kujundatud ning ühingu kodulehele üles laetud.

KÜSK toetab projekti 4000 euroga.