2022. aasta lõpus esitasime Avatud Eesti Fondile projektitaotluse MTÜ Masaan juhtimis- ja koostöövõimekuse edendamiseks, millele 2023. aasta alguses saime positiivse vastuse. Projekti eesmärk on töötada koosloomes välja MTÜ Masaan arengukava aastateks 2023-2027, arendada meeskonnatööd ning töötada välja meeskonnaliikmete toetamise süsteem.

PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED:

MTÜ Masaan meeskond on koosloomes töötanud välja arengukodumendi aastateks 2023-2027. MTÜ juhtimissüsteem on selge ja läbipaistev, meeskonnaliikmete rollid on kõikidele arusaadavad. Organisatsioonis on välja töötatud töötajate toetamise süsteem, milleks kasutatakse kovisiooni, supervisiooni ja coachingu meetodeid. On ellu viidud vähemalt kolm koolitust/tegevust meeskonnatöö arendamiseks ja grupidünaamika kujundamiseks (meeskonnatöö, suhtlemine, konfliktide lahendamine, vaimse tervise toetamine).

PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE:

MTÜ Masaan peamiseks eesmärgiks on sotsiaalteenuste osutamine Tallinnas, Järvamaal ja Raplamaal. Oma tegevusega aitame kaasa inimesekesksete ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste arengule Eesti ühiskonnas, pakkudes tuge puuetega inimestele ja nende peredele. Me toetame oma klientide osalemist ühiskonnaelus, iseseisvat toimetulekut ning igapäevaeluga hakkama saamist. 

Käesoleva projekti esmaseks sihtrühmaks on MTÜ Masaan meeskonna liikmed. Peamine eesmärk on edendada organisatsioonis kaht suunda: juhtimisvõimekust ning meeskonnatööd. Hetkel puudub organisatsioonil arengukava, mis annaks igale meeskonnaliikmele konkreetsed suunised ning sätestaks ühised väärtused. Seetõttu on oluline ühiselt arengudokumendi loomine ning võtta ette konkreetsed sammud meeskonna koostöövõimekuse suurendamiseks. Kuna organisatsiooni töötajad teevad vaimselt väga rasket tööd, siis on oluline töötada välja regulaarne toetussüsteem kovisioonide, supervisioonide ja vajaduspõhise coachinguga.

Projekti olulisemad tegevused:

  • MTÜ Masaan arengukava koostamine
  • Läbipaistva ja selge juhtimissüsteemi väljatöötamine
  • Kovisioonid ja supervisioonid meeskonna liikmetele
  • Coachingu sessioonid meeskonna liikmetele
  • MTÜ Masaan Suvekool 2023
  • MTÜ Masaan Talvekool 2023

Projekti tegevuste tulemusel on meeskonna ühise töö tulemusena loodud arusaadav arengukava, mis on töödokumendiks igale meeskonnaliikmele; meeskond on ühtehoidev, toetav ja avatud; meeskonnaliikmed on oma töös toetatud ning nad oskavad hoida nii ennast kui oma kliente.

Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

SUMMARY IN ENGLISH:

The main goal of MTÜ Masaan is the provision of social services in Tallinn, Järva County and Rapla County. With our activities, we contribute to the development of human-centered and high-quality social services in Estonian society, offering support to disabled people and their families. We support our clients’ participation in social life, independent living and coping with everyday life.

The primary target group of this project are the members of Masaan NGO team. The main goal is to promote two directions in the organization: leadership ability and teamwork. At the moment, the organization does not have a development plan that would give each team member specific guidelines and set common values. Therefore, it is important to jointly create a development document and take concrete steps to increase the team’s ability to cooperate. Since the employees of the organization do very hard mental work, it is important to develop a regular support system with co-visions, supervisions and need-based coaching.

The most important activities of the project:

• Preparation of the development plan of MTÜ Masaan

• Developing a transparent and clear management system

• Covisions and supervisions for team members

• Coaching sessions for team members

• NGO Masaan Summer School 2023

• NGO Masaan Winter School 2023

As a result of the project’s activities, an understandable development plan has been created as a result of the team’s joint work, which is a working document for each team member; the team is cohesive, supportive and open; team members are supported in their work and they know how to take care of themselves and their clients.

TOIMUNUD TEGEVUSED

04.04.2023 – KOVISIOONI-KOOLITUS MEESKONNALE:

Anne Õuemaa õpetas meid kovisiooni läbi viima, et oskaksime ise üksteist sel meetodil toetada ja koos olulisi juhtumeid lahendada.

12.04.2023 – MEESKONNAKOOLITUS “Piir kliendi toetamise ja tema eest ära tegemise vahel.”

Õppisime mõistma, mida tähendab kolmnurgastamine ning kuidas seda klienditöös vältida ning nägema seosed oma tänase käitumise ja lapsepõlvekogemuste vahel.

19.-20.04.2023 – SUPERVISIOON ühingu juhtkonnale.

Osalesi juhatuse liikmed ja teenuste koordinaatorid. Eesmärgiks kaardistada olulised rollid ühingus ning kirjeldada nende rollide tööprotsessid. Protsessi juhib superviisor Anne Õuemaa.

06.05.2023 – JUHTKONNA ARENGUPÄEV

Tegelesime töökorralduse kokkulepete sõnastamise ning rolliplaani täiendamisega. Panime paika prioriteetsed rollid, mis on täna organisatsiooni jaoks esmaolulised ning kirjeldati juurde konkreetsed ülesanded, mida iga roll täidab.

27.-28.06.2023 – SUPERVISIOON

Supervisioon juhatuse liikmetele, et nad oma rolli paremini mõistaksid ning oskaksid edasisi arendustegevusi paremini planeerida.

17.-18.08.2023 SUVEKOOL

Tegime meeskonnatööharjutusi, lahendasime töiseid juhtumeid kovisiooni meetodil, tegeleme mindset-fitnessiga ning kasvatasime meeskonnatunnet läbi erinevate sportlike tegevuste. Suvekoolis tegelesime ka meeskonnaliikmete rollide konkreetsema kaardistamisega ning kuna paljud meie meeskonnaliikmed räägivad emakeelena vene keelt, siis tõlkisime rollikaardid, ametijuhendid ja muud olulised dokumendid ka vene keelde. Meie meeskonnatööd toetas Ilona Sillak Hooling koolitus-ja nõustamiskeskusest ning meie mõtteviisi muutmise töötuba viis läbi Kerdu Lenear (www.mindsetfitness.ee). 

KOVISIOONID

Tallinnas ja Kesk-Eestis toimusid paralleelselt meeskonnaliikmete kovisioonid, kus lahendati ühiselt keerukamaid juhtumeid kolleegide töös.

09.-10.11.2023 ARENGUSTRATEEGIA TEGEVUSKAVA MÕTTETALGUD

Panime aluse 2024. aasta detailsele tegevuskavale.