Teenused

Tugiisikuteenus

Osutame Tallinnas täiskasvanud vaimupuudega inimestele tugiisikuteenust. Teenuseosutajaks on koostööpartner MTÜ ETJL

Täpsem info: info@etjl.ee

Paides osutame tugiisikuteenust tasulise teenusena. Täpsem info: info@masaan.ee

ISTE projekt

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett. Projektis osalemine on kliendile tasuta.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.

Koos linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadega kaasatakse oma piirkonna inimestele abi andmiseks ja toetamiseks partnerid. Abivajajal on võimalik valida endale sobivaim baastoetuse osutaja.

MTÜ Masaan HINNAKIRI

Tallinna projekti koordinaatorid on:

  1. Cristin Kelder +372 5664 6747
    cristin.kelder@tallinnlv.ee
  2. Maarika Maasikas-Tõkke +372 5331 7758
    maarika.maasikas-tokke@tallinnlv.ee

teenusmudeli pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Projekti kohta leiab rohkem infot Tallinna linna kodulehelt

ERIHOOLEKANDETEENUSED

Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada.

Erihoolekandeteenuseid osutame Tallinnas ja Paides Sotsiaalkindlustusameti suunamiste ja vajadusel tasulise teenusena  HINNAKIRJA alusel. Soovi korral oleme abiks kõikide dokumentide vormistamisel.

Erihoolekandeteenuste taotluse leiad SIIT.

KODUTEENUS

Teenus on mõeldud eakatele, kes vajavad koduses majapidamises igapäevaeluga paremaks toimetulekuks kõrvalabi ja juhendamist. Teenust osutame Paide linnas. 

Teenuse eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja vältida institutsionaalse hoolduse vajadust. 

Millal teenust osutatakse? 
Teenust osutame kliendi kodus ja vastavalt kokkuleppele.

Täpsem info: info@masaan.ee